HEINEKEN GREEN ROOM

Brand: Heineken
Concept: See the music
Venue: Hang Day Stadium, Hanoi
Anh chup Man hinh 2023 08 29 luc 11.09.42
n1
Anh chup Man hinh 2023 08 29 luc 11.10.30
Eii Tic em Nhic va nh Sing Heineken Green Room s dian vao ngay 1510 tii Son vn ng Hang Ey Ha Ni
Anh chup Man hinh 2023 08 29 luc 11.11.46
Anh chup Man hinh 2023 08 29 luc 11.13.06
9Tuan Hung dot chay san khau su kien bang su phoi hop cua chat giong tram nam tinh kha nang bieu dien day ban linh va cac man trinh dien nhac cu thu vi 5 2 1